شرکت ویسروی در سال 1951 تاسیس شد این شرکت سوئیسی توسط یک خانواده راه اندازی شد و در سال 1967 در شهرستان نوشاتل، اولین ساعت کوارتز را به تماشای جهان گذاشتند